عذرا عقیقیی بخشایشی

ایرانی
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
180% بیشتر از میانگین تهران
بدون عنوان
25.714% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,307 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,255 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,219 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.46%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019