برآورد
800,000,000 ﷼
6,957 دلار آمریکا
- 1,200,000,000 ﷼
10,435 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000 ﷼
24,348 دلار آمریکا
180% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
300,000,000 ﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000 ﷼
6,484 دلار آمریکا
25.714% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
نیست جز او
برآورد
120,000,000 ﷼
3,252 دلار آمریکا
-
160,000,000 ﷼
4,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
180,000,000 ﷼
4,878 دلار آمریکا
28.571% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1392
بدون عنوان
برآورد
200,000,000 ﷼
6,109 دلار آمریکا
-
250,000,000 ﷼
7,636 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000 ﷼
16,799 دلار آمریکا
144.444% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,307 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,255 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,219 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.46%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019