علیرضا آدم بکان

ایران | 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,484 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,988 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,234 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+15.556%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها