3 دی 1395
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
- 250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
6,484 دلار آمریکا
15.556%
آثار هنری مشابه

آرامش آبی
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
62.5%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عبور
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
62.5%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری علیرضا آدم بکان

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,484 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,988 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,234 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+15.556%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها