برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
- £7,000
8,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,990
4,988 دلار آمریکا
33.5%
آثار هنری مشابه

گشايش از مجموعه شير وخورشيد
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
4,025 دلار آمریکا
62.5%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
سایر آثار هنری علیرضا آستانه

از مجموعه عملکرد گل ها
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
6,949 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
اسماء الله از مجموعه عملکرد گل ها
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
440,000,000﷼
9,955 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
از مجموعه عملکرد گل ها
برآورد
250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
8,728 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
16,209 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,389 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,268 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,944 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+60.376%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021