علیرضا اسپهبد

ایران | 1330
نمایشگاه ها

مَفَر
26 دی 1399 - 14 بهمن 1399
در حراج

نتایج حراج ها
تشنگی
12.5% کمتر از میانگین تهران
بدون عنوان
8% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 29,703 دلار آمریکا
کمینه برآورد 20,180 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,122 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30.981%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020