علیرضا اسپهبد

ایران | 1330
1399

1398

حضور در حراج یازدهمین دوره حراج تهران 14 تیر
1397

حضور در حراج نهمین دوره حراج تهران 8 تیر
1396

حضور در حراج هشتمین دوره حراج تهران 22 دی
حضور در حراج هفتمین دوره حراج تهران 16 تیر
1391

حضور در حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art Part II 30 فروردین
1389

حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 4 آبان
1387

حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art 4 آذر
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 9 آبان
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab and Iranian Art 2 آبان
1386

حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 9 آبان