علیرضا فانی

ایران | 1354
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,241 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,179 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,232 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+3.395%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018