2 خرداد 1391
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
- 100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
65,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
18.75%
آثار هنری مشابه

نابهنگام
برآورد
40,000,000﷼
1,238 دلار آمریکا
-
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
شاپرک خانم
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
65,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
35%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
جمعيت کثير شماره ۱۰
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
70,000,000﷼
2,167 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
سایر آثار هنری علیرضا فانی

Self-Sufficiency From the I’m The One Who... series
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$10,200
2%
تاریخ حراج
ایام - 8 مهر 1393
Unconscious (From the Illusion in Tehran series)
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$6,880
31.2%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1390
روی بام ۲ از مجموعه خیال
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,241 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,179 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,232 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+3.395%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018