علی اجلی

ایران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,236 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,093 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,797 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+61.282%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها