علی بنی صدر

ایران | 1355
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 284,424 دلار آمریکا
کمینه برآورد 192,474 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 243,839 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+140.556%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها