علی شیرازی

ایران | 1339
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 21,425 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,916 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,762 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.672%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021