برآورد
300,000,000 ﷼
9,163 دلار آمریکا
- 400,000,000 ﷼
12,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000 ﷼
36,652 دلار آمریکا
242.857% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000 ﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000 ﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000 ﷼
22,609 دلار آمریکا
108% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
سوره حمد
برآورد
700,000,000 ﷼
17,456 دلار آمریکا
-
900,000,000 ﷼
22,444 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000 ﷼
27,431 دلار آمریکا
37.5% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
30,000 $
-
40,000 $
تاریخ حراج
3 فروردین 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 22,754 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,289 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,281 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+54.929%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020