برآورد
£11,000
16,418 دلار آمریکا
- £15,000
22,388 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
37,313 دلار آمریکا
92.308%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
38,023 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
38,023 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | اثر هنری ازعذرا عقیقیی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,789 دلار آمریکا
-
£18,000
23,684 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
32,895 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,400,000,000﷼
42,042 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری علی شیرازی

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
22,609 دلار آمریکا
108%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سوره حمد
برآورد
700,000,000﷼
17,456 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
22,444 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
27,431 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$40,000
تاریخ حراج
کریستیز - 3 فروردین 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 21,425 دلار آمریکا
کمینه برآورد 11,916 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 16,762 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+51.672%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021