برآورد
£600
845 دلار آمریکا
- £800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£637
897 دلار آمریکا
9%
توضیحات اثر

signed "Ali Ghahremani" and dated "2020" (lower left), executed in 2020
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعلی قهرمانی
عشق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
807 دلار آمریکا
18.143%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
€800
1,100 دلار آمریکا
-
€1,000
1,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
€550
756 دلار آمریکا
38.889%
تاریخ حراج
Pierre Bergé & Associés - 21 آذر 1392
Blue landscape
برآورد
$450
-
$500
قیمت فروش
$860
81.053%
تاریخ حراج
Matsart - 16 خرداد 1397
سایر آثار هنری علی قهرمانی

آرتچارت | اثر هنری ازعلی قهرمانی
عشق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
807 دلار آمریکا
18.143%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 852 دلار آمریکا
کمینه برآورد 845 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,127 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-13.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها