برآورد
£600
845 دلار آمریکا
- £800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£637
897 دلار آمریکا
9% کمتر از میانگین برآورد
توضیحات اثر

signed "Ali Ghahremani" and dated "2020" (lower left), executed in 2020
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعلی قهرمانی
عشق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
807 دلار آمریکا
18.143% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
19 اسفند 1399
Blue landscape
برآورد
$450
-
$500
قیمت فروش
$860
81.053% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 خرداد 1397
آرتچارت | اثر هنری ازابوالقاسم سعیدی
زن در نمایه
برآورد
€800
1,096 دلار آمریکا
-
€1,000
1,370 دلار آمریکا
قیمت فروش
€700
959 دلار آمریکا
22.222% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 آبان 1389
سایر آثار هنری هنرمند

آرتچارت | اثر هنری ازعلی قهرمانی
عشق
برآورد
£600
845 دلار آمریکا
-
£800
1,127 دلار آمریکا
قیمت فروش
£573
807 دلار آمریکا
18.143% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
19 اسفند 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 852 دلار آمریکا
کمینه برآورد 845 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,127 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-13.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها