علی ندایی

ایرانی | 1336
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,612 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,326 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,254 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.333%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020