عنایت الله نظری نوری

ایران | 1316
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,973 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,013 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,774 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+262.857%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها