برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
280,000,000﷼
6,335 دلار آمریکا
60%
بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
6,632 دلار آمریکا
80%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
نوروز
برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
260,000,000﷼
6,484 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
2,993 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,985 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
£5,000
8,333 دلار آمریکا
-
£10,000
16,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£4,500
7,500 دلار آمریکا
40%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
سوره حمد
برآورد
200,000,000﷼
6,192 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
7,740 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
6,811 دلار آمریکا
2.222%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
نیست جز او
برآورد
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
180,000,000﷼
4,878 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
3,003 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
4,204 دلار آمریکا
قیمت فروش
180,000,000﷼
5,405 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
Sans titre
برآورد
€5,000
6,849 دلار آمریکا
-
€7,000
9,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,630
7,712 دلار آمریکا
6.167%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 آبان 1390