عین الدین صادق زاده

ایران | 1344
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,029 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,980 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,483 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.122%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020