برآورد
500,000,000﷼
11,312 دلار آمریکا
- 700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
24,887 دلار آمریکا
83.333%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
30,883 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بسم...
برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
22,609 دلار آمریکا
108%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری عین الدین صادق زاده

عشق
برآورد
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
£5,000
8,065 دلار آمریکا
-
£7,000
11,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,000
17,742 دلار آمریکا
83.333%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393
عشق
برآورد
1,000,000,000﷼
7,369 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
13,265 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,029 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,980 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,483 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.122%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020