18 آذر 1394
برآورد
€6,000
6,593 دلار آمریکا
- €8,000
8,791 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
-
£10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,562
9,453 دلار آمریکا
11.035%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
سایر آثار هنری عین الدین صادق زاده

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
11,312 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
24,887 دلار آمریکا
83.333%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عشق
برآورد
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
£5,000
8,065 دلار آمریکا
-
£7,000
11,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,000
17,742 دلار آمریکا
83.333%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,029 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,980 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,483 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.122%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020