برآورد
€4,000
5,195 دلار آمریکا
- €5,000
6,494 دلار آمریکا
قیمت فروش
€13,000
16,883 دلار آمریکا
188.889%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£10,000
12,821 دلار آمریکا
-
£12,000
15,385 دلار آمریکا
قیمت فروش
£13,750
17,628 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
بونامز - 6 اردیبهشت 1396
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
4,582 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,109 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
18,326 دلار آمریکا
242.857%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
£8,000
10,127 دلار آمریکا
-
£12,000
15,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,062
12,737 دلار آمریکا
0.62%
تاریخ حراج
بونامز - 14 خرداد 1398
سایر آثار هنری عین الدین صادق زاده

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
11,312 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
24,887 دلار آمریکا
83.333%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عشق
برآورد
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان
برآورد
£5,000
8,065 دلار آمریکا
-
£7,000
11,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,000
17,742 دلار آمریکا
83.333%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 14,029 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,980 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,483 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+75.122%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020