عین الدین صادق زاده

ایران | 1344
مجموع فروش سالانه، تعداد آثار ارائه شده و فروخته شده
2011 - 2020
تغییر در میانه قیمت و برآوردهای آثار هنری
2011 - 2020
عملکرد آثار فروخته شده در برابر برآوردها
2011 - 2020
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
عملکرد آثار برتر در برابر 5 هنرمند مشابه