عین الدین صادق زاده

ایران | 1344
1398

1396

حراج هشتمین دوره حراج تهران 22 دی
1395

حراج ششمین دوره حراج تهران 3 دی
1394

حراج Art Moderne & Contemporain 18 آذر
حراج چهارمین دوره حراج تهران 8 خرداد
1393

حراج Islamic and Indian Art 15 مهر
حراج سومین دوره حراج تهران 9 خرداد
حراج Islamic and Indian Art 19 فروردین
حراج Christie's Interiors - Style & Spirit 12 فروردین
1391

حراج اولین دوره حراج تهران 2 خرداد
1388

حراج International Modern & Contemporary Art 9 اردیبهشت