فرامرز پیلارام

ایران | 1316 - 1362
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 31,665 دلار آمریکا
کمینه برآورد 32,896 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 46,963 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-2.946%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021