فرامرز پیلارام

ایرانی | 1316-1362
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
24.4% کمتر از میانگین ساتبیز
بدون عنوان
100% کمتر از میانگین ساتبیز
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 39,363 دلار آمریکا
کمینه برآورد 39,810 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 56,753 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+3.273%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020