برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
- £80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

Those Four Days
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$61,000
306.667% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
9 آبان 1386
بدون عنوان
برآورد
7,000,000,000﷼
53,232 دلار آمریکا
-
9,000,000,000﷼
68,441 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,000,000,000﷼
60,837 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
14 تیر 1398
آرتچارت | Trees از فریده لاشایی
درختان
برآورد
£25,000
32,051 دلار آمریکا
-
£35,000
44,872 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,500
67,308 دلار آمریکا
75% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
6 اردیبهشت 1396
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان از مجموعه وجود و ناوجود
برآورد
8,000,000,000﷼
69,565 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
104,348 دلار آمریکا
قیمت فروش
0﷼
0 دلار آمریکا
100% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
73,692 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
قیمت فروش
9,500,000,000﷼
70,007 دلار آمریکا
24% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
22,108 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
29,477 دلار آمریکا
تاریخ حراج
27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 39,363 دلار آمریکا
کمینه برآورد 39,810 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 56,753 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+3.273%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020