فرح اصولی

ایران | 1332
نمایشگاه ها

مَفَر
26 دی 1399 - 14 بهمن 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 35,360 دلار آمریکا
کمینه برآورد 21,799 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 28,808 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+16.508%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها