فرشید مثقالی

ایران | 1322
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,437 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,867 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,287 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+41.168%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020