فرشید ملکی

ایران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 9,993 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,957 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,140 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+41.548%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020