فرهاد احرارنیا

ایران | 1350
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 23,197 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,891 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,169 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+6.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2009 - 2013
عملکرد در برابر برآوردها
2009 - 2013
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2009 - 2013