فرهاد مشیری

ایرانی
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 212,665 دلار آمریکا
کمینه برآورد 102,610 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 143,169 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+77.265%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020