• شراب سرخ، بسترِ سرخ من 1385
  • metallic paint and glitter on acrylic on oil on canvas
  • نقاشی
  • 178.3 * 158.3
برآورد
$150,000 - $180,000
قیمت فروش
$182,500
10.606%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
سه رُز
برآورد
$80,000
-
$120,000
قیمت فروش
$155,000
55%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394
آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
درویش هرکجا که شب آید سرای اوست
برآورد
$200,000
-
$300,000
قیمت فروش
$197,000
21.2%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1392
آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
دو فلامینگو
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$199,500
59.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 27 مهر 1395
سایر آثار هنری فرهاد مشیری

آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
کودک
برآورد
£50,000
63,307 دلار آمریکا
-
£70,000
88,630 دلار آمریکا
قیمت فروش
£62,500
79,134 دلار آمریکا
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | اثر هنری ازفرهاد مشیری
رودئو کابوی
برآورد
$80,000
-
$120,000
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 تیر 1399
حیاط قرمز روی سفید نابود شده
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 174,873 دلار آمریکا
کمینه برآورد 97,354 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 137,730 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+50.407%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021