فرهاد مشیری

ایران | 1342
1400

1399

حضور در حراج هنر خاورمیانه، مدرن و معاصر 21 آبان
حضور در حراج Middle Eastern Art Online Sale 16 مرداد
حضور در حراج هنر معاصر و مدرن مدیترانه 22 خرداد
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 8 فروردین
1398

حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی
1397

حضور در حراج دهمین دوره حراج تهران 21 دی
1396

حضور در حراج هشتمین دوره حراج تهران 22 دی
1395

حضور در حراج ششمین دوره حراج تهران 3 دی
1394

حضور در حراج چهارمین دوره حراج تهران 8 خرداد
1393

حضور در حراج سومین دوره حراج تهران 9 خرداد
1390

حضور در حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art 30 فروردین
1389

حضور در حراج Post-War and Contemporary Art Day Auction 28 بهمن
حضور در حراج Hurouf: The Art of the Word 25 آذر
حضور در حراج Modern & Contemporary Art 16 آبان
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 4 آبان
حضور در حراج Contemporary Art / Arab & Iranian 28 مهر
حضور در حراج Contemporary Art Day Auction 24 مهر
حضور در حراج Contemporary Art Day Auction 8 تیر
حضور در حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art 12 خرداد
حضور در حراج Modern and Contemporary and Latin American Art 21 اردیبهشت
1388

حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 5 آبان
حضور در حراج Art Moderne et Contemporain Iranien et Arabe 2 آبان
حضور در حراج Contemporary Art Day Sale 25 مهر
حضور در حراج Contemporary Art Including Arab & Iranian Art 24 مهر
حضور در حراج Photographs 23 مهر
حضور در حراج Contemporary Art, Day sale 8 تیر
حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 9 اردیبهشت
1387

حضور در حراج Contemporary Art 28 اسفند
حضور در حراج Contemporary Art Day Sale 18 بهمن
حضور در حراج Contemporary Evening Sale 17 بهمن
حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art 4 آذر
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 9 آبان
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab and Iranian Art 2 آبان
حضور در حراج Post-War & Contemporary Art Evening Sale 28 مهر
حضور در حراج Contemporary Art Evening Auction 11 تیر
حضور در حراج International Modern and Contemporary Art 11 اردیبهشت
1386

حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art 13 اسفند
حضور در حراج International Modern & Contemporary Art 9 آبان
حضور در حراج Modern & Contemporary Arab & Iranian Art 2 آبان
1385

حضور در حراج Phillips - نیویورک - اسفند 1385 8 اسفند
حضور در حراج MODERN AND CONTEMPORARY ART 12 بهمن