فریدون آو

ایران | 1324
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,612 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,563 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,026 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+17.689%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها