برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
- £8,000
10,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,310
6,638 دلار آمریکا
18.308%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازمصطفی سرابی
بدون عنوان
برآورد
£600
837 دلار آمریکا
-
£800
1,116 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,825
5,335 دلار آمریکا
446.429%
تاریخ حراج
بونامز - 20 اسفند 1399
2003 PAGES
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£7,000
8,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,250
7,813 دلار آمریکا
4.167%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399
عشاق
برآورد
$5,000
-
$7,000
قیمت فروش
$5,040
16%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 خرداد 1385
سایر آثار هنری فریدون آو

Rostam in the Dead of Winter
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$15,600
24.8%
تاریخ حراج
ایام - 8 مهر 1393
Wind IV (From the Sacred Elements Series)
برآورد
£12,000
19,355 دلار آمریکا
-
£15,000
24,194 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 15 مهر 1393
Fire and Water 3
برآورد
£10,000
16,667 دلار آمریکا
-
£15,000
25,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,000
16,667 دلار آمریکا
20%
فروش در
تاریخ حراج
بونامز - 19 فروردین 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,612 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,563 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,026 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+17.689%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها