فریدون امیدی

ایران | 1346
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,452 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,105 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+41.732%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021