فلورا فیض بخش

ایران | 1335
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,142 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,756 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,945 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-4.444%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها