3 دی 1395
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
- 250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,985 دلار آمریکا
6.667%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان از مجموعه گلدان‌ها
برآورد
250,000,000﷼
965 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
300%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
عبور
برآورد
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
-
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
5,019 دلار آمریکا
62.5%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
فیلسوف
برآورد
250,000,000﷼
965 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,351 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
400%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری فلورا فیض بخش

کوچ از مجموعه طردشده ها
برآورد
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
5,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
190,000,000﷼
4,299 دلار آمریکا
15.556%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 5,142 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,756 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,945 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-4.444%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها