برآورد
£8,000
12,903 دلار آمریکا
- £12,000
19,355 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,625
17,137 دلار آمریکا
6.25%
آثار هنری مشابه

کوروش
برآورد
500,000,000﷼
4,348 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
6,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
15,652 دلار آمریکا
200%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان از مجموعه کویر
برآورد
500,000,000﷼
11,312 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$15,600
24.8%
تاریخ حراج
ایام - 6 خرداد 1393
سایر آثار هنری قاسم حاجی زاده

بدون عنوان از مجموعه خانواده
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
90,000,000﷼
2,786 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
آرتچارت | MARRIAGE PRIMEUR (FIRST MARRIAGE) از قاسم حاجی زاده
اولین ازدواج
برآورد
£10,000
13,158 دلار آمریکا
-
£15,000
19,737 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
آرتچارت | اثر هنری ازقاسم حاجی زاده
بدون عنوان
برآورد
£4,000
5,714 دلار آمریکا
-
£6,000
8,571 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,500
10,714 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,595 دلار آمریکا
کمینه برآورد 18,159 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,864 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+10.443%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021