قاسم حاجی زاده

ایران | 1326
1400

1399

حضور در حراج MiddleEast London to Dubai Online Sale
حضور در حراج BEAUTIFUL CLASSIC LIVE SALE 29 آذر
حضور در حراج ONLINE ONLY "BEACH BACK ...!" 15 شهریور
حضور در حراج CONTEMPORARY ART 9 خرداد
1398

حضور در حراج دوازدهمین دوره حراج تهران 27 دی
حضور در حراج MiddleEast London to Dubai Online Sale 28 خرداد
1397

حضور در حراج Cornette de Saint Cyr - پاریس - بهمن 1397 10 بهمن
حضور در حراج Paintings & Decorative Arts of the 17th to the 20th Century 6 بهمن
حضور در حراج Fine art 14 آذر
حضور در حراج - نیویورک - اردیبهشت 1397 15 اردیبهشت
حضور در حراج آرت‌نِت آنلاین - برلین - فروردین 1397 8 فروردین
1396

حضور در حراج هشتمین دوره حراج تهران 22 دی
حضور در حراج 20th Century Art / Middle East 1 آبان
1395

حضور در حراج - - دی 1395 3 دی
حضور در حراج ششمین دوره حراج تهران 3 دی
حضور در حراج Drouot Richelieu, Salle 5 & 6, Art Abstrait & Contemporain* 19 آذر
حضور در حراج Drouot Richelieu, Salles 5 & 6, Art Abstrait & Contemporain - Peintres Etrangers de la scène Parisienne* 26 خرداد
حضور در حراج Alchemy: Objects of Desire 2 اردیبهشت
1394

حضور در حراج Drouot Richelieu, Salle 5-6, Art Abstrait et Contemporain* 13 آذر
حضور در حراج Modern & Contemporary Art 28 مهر
حضور در حراج Drouot Richelieu, Salle 1, Tableaux Abstraits & Contemporains* 22 خرداد
حضور در حراج چهارمین دوره حراج تهران 8 خرداد
حضور در حراج Cornette de Saint Cyr - پاریس - فروردین 1394 11 فروردین
1393

حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art 27 اسفند
حضور در حراج Drouot Richelieu, Salle 6, Art Abstrait & Contemporains* 19 آذر
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab, Iranian and Turkish Art 29 مهر
حضور در حراج سومین دوره حراج تهران 9 خرداد
حضور در حراج Islamic and Indian Art 19 فروردین
1392

حضور در حراج دومین دوره حراج تهران 7 خرداد
حضور در حراج Contemporary Art/Doha 2 اردیبهشت
1391

حضور در حراج اولین دوره حراج تهران 2 خرداد
1390

حضور در حراج Visions d'Orient - De l'orientalisme à l'Art Contemporain 13 آبان
حضور در حراج Contemporary Art / Arab & Iranian 12 مهر
1389

حضور در حراج Contemporary Art / Arab & Iranian 28 مهر
حضور در حراج SALE FOR THE BENEFIT OF HAITIAN ARTISTS 1 مهر
حضور در حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art 12 خرداد
1388

حضور در حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art 20 مهر
حضور در حراج Modern & Contemporary Middle Eastern & South Asian Art 13 خرداد
1387

حضور در حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian, Indian & Pakistani Art 4 آذر
حضور در حراج Modern and Contemporary Arab and Iranian Art 2 آبان