لیلی متین دفتری

ایران | 1315 - 1386
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 35,141 دلار آمریکا
کمینه برآورد 21,789 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 29,833 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+67.301%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021