برآورد
£35,000
56,452 دلار آمریکا
- £45,000
72,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,250
69,758 دلار آمریکا
8.125%
آثار هنری مشابه

کار خاکی
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$68,500
37%
تاریخ حراج
کریستیز - 4 آبان 1389
سایر آثار هنری مارکو گریگوریان

تابستان 1999 - روستای گارنی
برآورد
€6,000
7,059 دلار آمریکا
-
€8,000
9,412 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,500
14,706 دلار آمریکا
78.571%
تاریخ حراج
آدر - 15 آذر 1396
رویای نیمه شب تابستان
برآورد
€3,000
4,110 دلار آمریکا
-
€5,000
6,849 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,750
5,137 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 آبان 1390
بدون عنوان
برآورد
€3,000
4,110 دلار آمریکا
-
€5,000
6,849 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,250
8,562 دلار آمریکا
56.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 آبان 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,522 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,511 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,271 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25.683%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021