مجید کورنگ بهشتی

ایران | 1346
در حراج

نتایج حراج ها
پشت صحنه
20% کمتر از میانگین تهران
نفس بریده
8.571% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,999 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,635 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,656 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.357%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها