برآورد
40,000,000﷼
1,238 دلار آمریکا
- 60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
قیمت فروش
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

شاپرک خانم
برآورد
80,000,000﷼
2,477 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
قیمت فروش
65,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
35% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391
اشاره از مجموعه ابهام
برآورد
20,000,000﷼
619 دلار آمریکا
-
30,000,000﷼
929 دلار آمریکا
قیمت فروش
45,000,000﷼
1,393 دلار آمریکا
80% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391
تعليق
برآورد
60,000,000﷼
1,858 دلار آمریکا
-
100,000,000﷼
3,096 دلار آمریکا
قیمت فروش
65,000,000﷼
2,012 دلار آمریکا
18.75% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
2 خرداد 1391
سایر آثار هنری هنرمند

نفس بریده
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
8.571% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
پشت صحنه
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
3,167 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
از بالا
برآورد
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
2,981 دلار آمریکا
10% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,999 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,635 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,656 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+0.357%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها