3 دی 1395
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
8.571%
آخرین وسوسه
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
پشت صحنه
برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
3,167 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
از مجموعه پایتخت
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
3,242 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
تاریخ من (از پروژه واقع نمایی ها، فصل سوم: مرز رویش سروها)
برآورد
50,000,000﷼
1,527 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
2,138 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
3,054 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
ساحل
برآورد
100,000,000﷼
2,710 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,794 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392