محسن وزیری مقدم

ایران | 1303 - 1397
در حراج

نتایج حراج ها
بدون عنوان
8.571% کمتر از میانگین تهران
بدون عنوان
3.333% کمتر از میانگین تهران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 34,357 دلار آمریکا
کمینه برآورد 28,706 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 40,779 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+5.9%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020