برآورد
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
- 1,500,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازبها عامر
Ishtar IIX
برآورد
£6,000
8,451 دلار آمریکا
-
£10,000
14,085 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,650
10,775 دلار آمریکا
4.375%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
11,304 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
7,636 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
10,690 دلار آمریکا
قیمت فروش
460,000,000﷼
14,050 دلار آمریکا
53.333%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
سایر آثار هنری محسن وزیری مقدم

بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
آرتچارت | اثر هنری ازمحسن وزیری مقدم
خطی در شن
برآورد
£30,000
41,935 دلار آمریکا
-
£50,000
69,891 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,750
52,768 دلار آمریکا
5.625%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
آرتچارت | اثر هنری ازمحسن وزیری مقدم
بدون عنوان
برآورد
$30,000
-
$35,000
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آبان 1391
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,683 دلار آمریکا
کمینه برآورد 16,948 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,323 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.233%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021