محمدرضا یزدی

ایران
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,790 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,948 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,422 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+30%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها