محمدعلی شیوایی (کاکو)

در حراج

نتایج حراج ها
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 738 دلار آمریکا
کمینه برآورد 583 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,554 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-30.909%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020