محمد ابراهیم جعفری

ایران | 1319 - 1397
نمایشگاه ها

مَفَر
26 دی 1399 - 14 بهمن 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,326 دلار آمریکا
کمینه برآورد 13,478 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 20,217 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-28%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها